1) Allah ne hame Ibadat krna ka hukm kyo diya hai?
2) Ibadat se kya hasil hota hai?

Allah ne hamko tarqqi aur kamal hasil karne k liye khalq kiya hai. Ye maqsad Faqat ek tarah poora ho sakta hai aur us tareeqe ka name ibadat hai to ibadat se kyunki hamari khilqat ka maqsad poora hota hai lehaza Allah ne ibadat ka hukm diya hai