1.kya Jinnat ko bhi Mout aati hai? Agar aati hai to kya we bhi usi kaifiyat se guzarte hai jaise ki insaam (fishare qabr, sawal jawab…) 2. Kya Qayamat me Jinn ke saath bhi hisab kitab hoga? 3. Kya Jinn bhi Ummate Mohammadi me shumar hote hai?

Salamunalaikum
1- g Han Jinnah Ko bhi maut aati hai woh bhi unhi kaifiyat Wa marahil Se guzrenge
2- g Han bilkul hisab saza jaza sab unke liye hai
3- G Han sura e Jjn me unke iman lane Ka tazkera hai
Wassalam