1.kya Jinnat ko bhi Mout aati hai? Agar aati hai to kya we bhi usi kaifiyat se guzarte hai jaise ki insaam (fishare qabr, sawal jawab…) 2. Kya Qayamat me Jinn ke saath bhi hisab kitab hoga? 3. Kya Jinn bhi Ummate Mohammadi me shumar hote hai?

ji wo bhi marte hain bas unki umren zyada hoti hain, wo bhi tamam kaifiyaton se guzarte hain, unka hisabo kitab bhi hoga, jinn me shayad sunni maujood nahi hain ya to kafir ya shia hain