22 year age se kamata hu or khums nhi nikala to uss ke liye Kya karna hoga

Abhi khums nikalo jitne bhi paise hai Phir ek date muqarrar karo Aur uspe har saal nikal lo