Agar bacche ko zor se maro he to kya kaffara bhi vajib ho jaye ga?

Agar badan surkh ho jaye to diya vajib ho gi. Kaffara vajib nahi hai. Diya kisi ke jism ko nuksan pahucha ne ki penalty hai