Agar ek sath wapas kare to kya hukm hoga aur kisto wapas kare to kya?

Qist jitni ada kar chuke hain utni raqam aapki ho chuki hai us par khums nikaliye