agar galti se namaz e ihtiyat me surah e alhamd ke baad koi surah jaise surah e ikhlaas padhe toh kya namaz batil hai ya sahi rahegi

namaz sahi hai