agar galti se tashahud ke baad salam padh de aur takbeer b to namaz baatil hogae ya continue kar sakte hai
takbeer kehte waqt yaad aagaya ke yeh last rakat nahi thi.

ws,agar takbeer ke waqt yaad aa jae to fauran khada ho kar apni namaz aage padhega aur namaz tamam karne ke baad 2 sajde sahw anjam dega