agar Ghar mai teen-chaar kalam-e-paak hai toh kya yeh zaruri hai ki subhi ko padha jaye? agar ek kalame-e-paak padhenge to kya yeh kaafi hoga?

ji kafi hoga lekin usi bhi baaz awaqat padh len ye kam se kam saaf kar len