Agar gift aya hai aur ek saal nahi hua hai Aur khums ki date aa gae h to kya uspar khums hai?

ayatullah seestani ki nazar me khums wajib hai