Agar hamare kuch chutte hue roze hai mannati to kya hum ek roze pe 2 alag alag niyat kar sakte hai?

Nahi. Jetnay utnay rakhnay peray gay