Agar hamay shak hay kay agar dhadi rakh kar gay to nahi ho payga aysay may kya rule hay

Sirf shak kar insan haram kam me mubtala nahi ho sakta