Agar Hindu hame shaadi me bulaaye to kya kiya jaye jab ke unka khana jaiz nahi hai?

Aur yaqenan khana banate waqt kise na kise jagah to unka geela hath lagega he.

Jane me koi haraj nahi
Lekin najis khana haram hay uoos ka khayal rakha jaye.