Agar insan janabat ki halat me hai or apna badan pak krna chahta hai to jume ke din gusl e juma kre ya janabat kre?

Kai gusl ki ek sath niyat ki ja sakti hai. Yani ap ek ghusl karen aur jenabat aur juma dono ki niyat kar len