Agar kabhi hum mecca gaye to udher namaz kaisi parhein bina sajdagah ke. Ya hum apne do anghuton per sajda kersakte hai?

Wahan par marble ke farsh par sajdah karsakte hain.