Agar Kalima me Ali un wali ullah kah sakte hai, to phir Namaz me Ali un wali ullah kahna kyo sahi nhi hai?

agar aap muqallid hain aur imam ko bhi mante hain to isme kyun kaise nahi hota,, hamare kisi imam ne nahi padha is liye ham nahi padhte