Agar koe shaqs samne so raha ho, to uske samne namaz padne ka kya hukm hai. Aur agar koe hamare daye baye so rahe ho aur ham namaz pad rahe to kya hukm hai?

Koi haraj nahi