Agar koi aurat pe gusl haiz and gusl janabat wajib gusl hai toh kya agar sirf janabat gusl karke wajib kaam kar sakte namaz etc?

Dono ki niyyat kare ke ek ghusl kare tou kaafi hoga