agar koi aurat(women) matam karay, noha padhe, to kya uski awaaz sunna gunha hai. masalan tv par , imam bargah mai , wagairah. aur kya unka chehra dekhna haraam hai agar hijaab mai ho……

ji nahi gunah nahi hai, bas halaat ka lehaz kare, mardon ke majme me na ho waghaira