agar koi najis jis ka ek drop badan par aya aur ko humne sirf hath thoke 3 baar pani se saaf kia (wipe) toh kya woh hissa paak hai

agar 3 baar wipe karne se najasat aur uske asarat khatm ho jaen to paak h

agar koi najis jis ka ek drop badan par aya aur ko humne sirf hath thoke 3 baar pani se saaf kia (wipe) toh kya woh hissa paak hai

ws
nahi.
pak nahi hoga .
pani dal kar dhona hoga .