Agar koi Namaz pad raha hai aur uske samne se hum guzre to kya usme koi Gunah hai ?

Behtar hai ke nahi guzrein. Lekin agar majboori ho tou gunah nahi hai