Agar koi pesh Imam trust ko dekh kar apni namaz ko tabdil kare jamat namaz to kya us pesh imam k piche namaz pad sakte hai

Agar woh aisa khud kahte hain to fir no namaz sahi nahin hai warna sirf logon ke shak wa guman ki bina per koi hukm nahin jari hoga. Namaz sahi hai sirf Allah Dilon ke Raaz ko janta hai. Magar eh ke khud Insan apni zaban se apni is kamzori ka zikr kare.