Agar Mai Namaz Jo 4 Rakat hai Jaise Zohar, Asra, Isha ki Namaz Padh raha hu usme Mere ko 2 Baar shak hua

1) Pahla to Ye, Jo Rakat Mai padh raha hu 3rd Rakat hai ya 4th.

2) Dusra Ye, Jo Rakat Mai padh raha hu 4th Rakat hai ya 5th.

ye Dono Condition me kya karna hoga.

Dono surat me aap isko 4th rakat man kar Namaz ko khatm kar dijyega
Ab agr shak 3 aur 4 me tha to Salam ke bad 1 rakat Namaze Ehtiyat pari jaegi
Aur agr 4 aur 5 me shak hai to Namaz ke bad Sajdae Sahw kiya jaega

Agar Mai Namaz Jo 4 Rakat hai Jaise Zohar, Asra, Isha ki Namaz Padh raha hu usme Mere ko 2 Baar shak hua

1) Pahla to Ye, Jo Rakat Mai padh raha hu 3rd Rakat hai ya 4th.

2) Dusra Ye, Jo Rakat Mai padh raha hu 4th Rakat hai ya 5th.

ye Dono Condition me kya karna hoga.

jab 3 aur 4 me shak ho to 4 rakaat Maan kar khatm kar den aur ek rakaat namaze ehtiyat, jab 4 aur 5 me shak ho to 4 samajh kar khatm karen aur 2 sajdae sahw