Agar mamun puri kara dega to kya mamun k liye bhi wohi shart hai jo pesh imam k liye thi?.

Ji jo dusra Admai imam ki jagah imam banega uske bhi wahi imam ke sharaet hain