agar mei khutba nahi sunta hu..direct namaze jumah padtha hu….toh kya mere par wajib hai namaze zohar

Agar aap khutbe k waqt hazir n hone se namaze juma ka ineqad n ho to gunehgar honge. Jan bujhkar aysa nahi karna chahiye.