Agar moharam ke baad navi ke din naya kapda pehenna chahe to uski shopping ayyame azaa me kar sakte hain?

Haraam nahi hay lekin gham ke dino me zaruri ho jaye kharidna to koy haraj nahi hay