Agar mujhe apne job mei taraqqi aur achche naam roshan honekeliye kya karna behtar hai aur allah ki madad kaise milsakti hai isme?

tawassul and ebadat r best way .