Agar namaz ma dunyavi khayal aaye to namaz tod dani chiya? Ya kya kare?

Agar is hadd taq khayal ho ke namaz ki zahiri shakl badal jaye to namaz batil ho jayegi.