Agar paise bina lagaye hame paise milte ho us game us soorat me kya hukm hoga?

Agar eh paisa bataur jayeza ya hadiya hai to koi mushkil nahin hai.