Agar Quran Majid galti se gir jaye to kaffara kya hona chahiye?
Kitna hona chahiye? Kisko dene chahiye?

Tawba kare khuda se is beehterami ki maafi talab kare.