Agar semen kharij na hoi ho aur peshab me semen jaisi chilnahat ho toh kya ghusl lena hogaya ya nahi

agar usme semen ki nishaniyan jaise uchhal ka nikalna, susti aana etc. nahi hai to semen nahi hai,,ghusl zaruri nahi