Agar wajib roza baatil hojaye haraam kaam anjaam dene ki wajah se, toh iska kya kaffara hai.

3 kafarra (60 rozey, 60 miskeen ko khana khilana aur ghulam azaad karna)