Agree…agar use pata nahi hai ki uska koi roza kaza baki hai…is surat me kya masle hai???

Agar use ilm hai ke uska koi Qaza Roza baqi nahin hai to woh mustahab roze rakh sakta hai.