Aisa suna hai ki Shiane Ali 51 rakat namaaz padhta hai to kya agar kisi ki qaza namaz padh rahe hai to kya wo bhi usme shumaar hogi?

Shomar nahin hogi lekin 17 rakat ke alwah musthb hai takid hai khas tor pe namaze shab ki