Allah has mentioned in Quran:
Nimaz kayim kro. Iss ka kya matlab hai?

Iska matlab namaz ko us tarah padho jis tarah Khuda chahta hai
Har aane wali namaz pichli nsmaz se behtar ho Jaisa ke imam jafar sadiq as ne farmaya hai