Allah ne jis tarah baap ka bete par farz rakha hai, kya osi tarah tamaam farz se betiyon ko azadi di hai? Matlab on pr koi farz nahi hai maa baap ke liye?

Ager aap ka sawaal qaza namaz & roze ke muttalik hai to sir bade bete par wajib hai.
Lekin age farmabarari ke muttalik hai to dino par wajib hai & ager kharch wagera ke muttalik hai to tab bhi ager isteta'at (yani is ke pas kharcha dene ki taqat ho) to dono ke liye ek hi hukam hai