Aqeeqay kisko hilaa ja sakta hai maslan syed ka gayr syed ko ya kise kafir ko ya momien ko?

Aur behtar kya hai matlab kin logo ko khilana zyada behtar hai?

Khana har insan ko khila sakte ho. Bhukha aur momin bhi ho to zyada ajr hy aur agar momin muttaki parhezgar namazi ho to aur bhi zyada sawab hy.