Aqeeqay kisko khilaa ja sakta hai maslan syed ya gayr syed ko ya kise qafir ko ya momin ko? Aur behtar kya hai matlab kin logo ko khilana zyada behtar hai?

Khana har insan ko khila sakte ho.
Bhukha aur momin bhi ho to zyada ajar hay aur agar momin muttaki parhezgar namazi ho to aur bhi zyada sawab hay.