Are zebra and giraffe halal animal?

Zebra halal hai. Giraffe sistani sahib ke mutabik aehtiyat wajib ki bina par haram hai. Makarim aur Khamanai sahib ke mutabik halal hai.