Assalamu Alaikum warahmatullah qibla. Kya divorce mein niyyat aur irada shart hain bina niyyat or irada ke nahi hoti agarche koi shaqs mazaq bhi nahi kar raha hoo magar bas aise hi kehdiya bina 2 gawah chahe woh 1000 baar bhi kahe toh Kya hojati Hain

ws. Baghair niyyat (intention) aur sharton(conditions) ke TALAQ nahi hoti