Aur ye ki agar humari koi namaaz qaza hui ho aur hum hamesha se dua e qunoot padhte hain to kya uski ada me qunoot ki dua padhni hoga ki nahi?

Qunoot namaz me wajib nahi hai lekin iski bahut takeed ki gayi hai isliye namaz qaza me bhi padhen