Baaz aurto kii bahoot shikayat milte hai k unko shauhar bada zalim hai aur un par zulm karta rehta hai aur Islaam ne ye hukm diya hai k shohar k zulm par sabr kare

Kya Ye Sahi Hai.?

Zulm har tarah ka mazammat ke kabil hay lekin agar sabr karne se apne ghar ko barbad hone se bachaya jaye to behtarin sabr aur ajr bhi milta hay.