Baaz momenin Gusle Janabat wajib na hone k bina par bhe gusle janabat kar lete hai shaq wagera ki soorat me. Aya kya ye sahi hai?

Aur jis tarah gusl k baad wuzu shariyat ka juz samaj kar karna haraam hai kya esme bhe wahi masla ayega agar koe gusl karle?

Apne yakin pr amal kare. Shak ko dur kare.