Agr ham sheher se bahar ho or kisi hindu ke ghar mein stay kiya hua ho to kya waha hmari namaz ho jaegi?

Apki namaz ho jayegi besharte ke aap jahan namaz parh nahin hon aapko yaqeen ho woh jagah najis nahin hai . aur Kas az kam agar Sajdah karne ki jagah sirf Pak hoti hai to bhi aapki nahin ho jayegi. Magar agar aapko Najasat ka yaqqeen hai ti aap wet hands us jagah per na rakhen.