Qabra ke uper Marhoomeen ke naam aur wafat ki tarikh likhwa sakte hai kya?

Qabra ke upar name likhna ya nishani rakhna mustahab hai. Tarikh likhna haram nahi hai