Christain ke hath ka kahna jaiz hai ki nahi

Voh chize jis ko zabah kiya jata ho misal k taur pr gosht vaghaira to nahi khana chahiye. Dusri chize kha sakte hy. Behtar hy k parhez kare

Christain ke hath ka kahna jaiz hai ki nahi

Voh chize jis ko zabah kiya jata ho misal ke taur par gosht vaghaira to nahi khana chahiye. Dusri chize kha sakte hay. Behtar hy k parhez kare