Dadhi ki growth badhana ke liye use mundana jaez hai. Meri dadhi kahin par nahi ughti hai aur kam growth hai

Nahi, Dadhi barne k liye usko mundna jaez nahi hai.