Do they (fake eyelashes) invalidates prayer?

Namaz sahi hai laikin wuzu mai rukawat na hou aur zeenat hai tou na mehram sai chupana houga