Does the soul have a gender?

Zati taur par rooh ka koi gender nahi hai lekin rooh ki khilqat mard ya awrat ke hi jism me hoti hai lehaza is lehaz se se khilqat ke sath hi uska rabta male ya female se ho jata hai