Duas, taqeebat, surahs, ziyarat, mahe rajab ki makhsoos duas, mustahab namazein, tasbeehat…
agar sab padhne ka waqt na ho aur sirf ek ya do cheez padhi jaasakti hai to kise tarjeeh dena chahiye

tamam doa wagair sunan m aati hai lehaza aap jise bhi intekhab kare aap ki marzi hai
albatta jo har roz namaz ke baad wali doa hai use zaroor padhe